renato tabarroni & mauro vandelli

 I VECCHI - RENATO TABARRONI E MAURO VANDELLI

 ASIA - RENATO TABARRONI & MAURO VANDELLI

 LA COMPAGNIA - Renato TabarRoni CON John Wyburgh

 MEDLEY 1 - GRUPPO TABARRONI

 MEDLEY 2 - GRUPPO TABARRONI

 OGNI VOLTA - GRUPPO TABARRONI